Chlorek manganu – MnCl2 x 4H2O

Masa molowa:
Nr CAS:
Nr WE:
Postać:
Zastosowanie:
Gęstość:
Rozpuszczalność w wodzie:
197,91
13446-34-9
231-869-6
proszek, płatki, bryłki, różowe
produkcja nawozów
2,01 g/cm3
1980 g/l (20 °C)